دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۳۵۰۱
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۳۹۶
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۶۱۳
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۵۳۶۹
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۴۳۳۷
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۶۲۵۸
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۶۰۰
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۵۰۹۶
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۱۰۵۱۴
استعداد تحصیلی و