دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۳۵۸۷
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۵۲۱
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۷۳۴
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۵۴۷۰
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۴۴۳۳
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۶۳۶۷
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۷۰۱
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۵۱۹۸
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۱۰۶۱۰
استعداد تحصیلی و